ค้นพบสุดยอดแห่งความรู้

ค้นพบสุดยอดแห่งความรู้

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลแรก

ที่ค้นพบสุดยอดแห่งความรู้

ที่ทำให้สรรพสัตว์หลุดพ้นจากความทุกข์ได้

ซึ่งไม่เคยมีศาสดาคนใดค้นพบมาก่อน

ในยามต้น ทรงบรรลุ บุพเพนิวาสานุสติญาณ

คือ ระลึกชาติตนเองได้

ในมัชฌิมยาม ทรง บรรลุจุตูปปาตญาณ

คือ รู้การเกิดการตายของสัตว์อื่นได้

ในปัญฉิมยาม ทรงบรรลุ อาสวักขยญาณ

คือการทำอาสวกิเลสให้หลุดร่อนออกจากใจ

เพราะทรงเห็นแจ้ง อริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมไม่มีไครเทียบได้

Loading...
loading...
shares