บรมครูผู้ยิ่งใหญ่

บรมครูผู้ยิ่งใหญ่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นบรมครูผู้ยิ่งใหญ่

เพราะทรงมี พระมหากรุณาธิคุณ

ที่จะสั่งสอนสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ไปสู่นิพพานอันเป็นบรมสุข

พระองค์ทรงเป็นสัพพัญญูรู้แจ้งสรรพสิ่ง

ทรงทราบจริต อัธยาศัย กิเลส

และสติปัญญาของสรรพสัตว์

อย่างกระจ่างชัดเสมือนเห็นของที่อยู่ในฝ่ามือ

จึงทรงแสดงธรรมได้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

ทำให้ผู้ฟังบรรลุธรรมได้ง่าย

หลังตรัสรู้ ทรงทราบว่าปัญจวัคคีย์จะบรรลุธรรมตามได้

จึงเสด็จไปยังป่า อิสิปตนมฤคทายวัน

Loading...
loading...
shares